S3DOC eSign

 • December 4th, 2023
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version

S3DOC eSign

Opis modułu

eSign to moduł systemu S3DOC umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Jest to tryb szybkiego podpisu pozwalający na podpisywanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej w kilka minut. Do potwierdzania oświadczeń woli wykorzystujemy jednorazowe kody autoryzacyjne wysyłane do odbiorcy środkami komunikacji elektronicznej takimi jak SMS lub poczta elektroniczna.

Taki tryb podpisu elektronicznego dostępny jest dla wszystkich dokumentów zapisanych na trwałym nośniku S3DOC.

Rozwiązanie kierowane jest do wszystkich firm, których działalność nie wymaga składania oświadczeń woli w postaci podpisu na dokumencie w formie papierowej. Dzięki wykorzystaniu modułu S3DOC eSign możliwe jest obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez wyeliminowanie korespondencji w formie papierowej.

Wspieramy transformację cyfrową przedsiębiorstw.

 

Korzyści z zastosowania modułu

 1. Zgodność z regulacjami prawnymi UE oraz Polskimi
 2. Możliwość podpisania dokumentu w kilka minut
 3. Możliwość wysłania do akceptacji/podpisu dokumentu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS
 4. Wszystkie dokumenty dostarczane są na trwałym nośniku informacji z godnie z regulacjami prawnymi UE oraz Polskimi
 5. Pełna informacja o wystawcy dokumentu, odbiorcy, podjętej przez odbiorcę decyzji oraz czasie w jakim została podjęta
 6. Jednorazowy kod autoryzacji potwierdzający oświadczenie woli
 7. Pełna historia związana z obsługą dokumentu: kiedy został dodany do repozytorium trwałego nośnika, kiedy został wygenerowany link S3DOC eSign, kiedy odbiorca otworzył link oraz jaką (i kiedy) podjął decyzję z informacją jakim kodem autoryzacyjnym zostało potwierdzone oświadczenie woli.

 

Jak to działa?

Moduł S3DOC eSign umożliwia przygotowanie specjalnego unikalnego linku URL do dokumentu zapisanego na trwałym nośniku S3DOC. Link posiada kryptograficznie zakodowane informacje o wystawcy dokumentu, treści dokumentu, sposobie dostarczenia kodu autoryzacyjnego do odbiorcy, identyfikatorze odbiorcy oraz czasie utworzenia linku. Utworzony link może być następnie wysłany do odbiorcy (poprzez SMS, email, komunikator lub inne medium elektroniczne). Po kliknięciu w link można obejrzeć metrykę dokumentu oraz zapoznać się z pełną treścią dokumentu. Dostępne są również opcje związane z możliwymi do wykonania decyzjami np. „podpisz dokument” lub „odrzuć dokument”. Decyzje mogą być potwierdzane dodatkowym jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysyłanym do odbiorcy automatycznie przez system S3DOC eSign, poprzez SMS lub email. Wszystkie operacje i decyzje zapisywane są na platformie Blockchain w sposób zapewniający niezmienność zapisanych danych.

 

Podstawy prawne

Podstawą prawną dla tego typu rozwiązań informatycznych jest rozporządzenie UE – eIDAS.

eIDAS to rozporządzenie UE z 2014 r. Reguluje ono m.in. kwestie związane z podpisem elektronicznym w odniesieniu do transakcji elektronicznych. W rozporządzeniu zdefiniowane są 3 rodzaje podpisu elektronicznego: „zwykły”, zaawansowany oraz kwalifikowany. Ten pierwszy jest już wystarczający do składania oświadczeń woli.

Definicja zwykłego podpisu elektronicznego: „podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;

Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpis elektroniczny jest sposobem na stwierdzenie, że pewne dane w postaci elektronicznej zostały dołączone do innych danych lub są z nimi logicznie połączone celem złożenia przez osobę fizyczną jej podpisu.

 

Prawo polskie również przewiduje składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej.

Art. 60. KC

Forma oświadczenia woli

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Robert Pardela