Let’s get a blockchain part 2

  • 2 June 2019
  • Test&train
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

Now we will focus on starting the second node and connecting it to a previously created one. At the end we will have a two-knot blockchain for private use.

Zróbmy sobie łańcuch bloków cz. 2

  • 2 June 2019
  • Test&train
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

Teraz skupimy się na uruchomieniu drugiego węzła i podłączeniu go do utworzonego wcześniej. Na koniec będziemy mieli dwu węzłowy blockchain do prywatnego użytku.

Let’s get a blockchain

You will ask why bother with installing your blockchain if ready-made solutions are available with a single click on popular cloud platforms?Personally, I think it’s worth learning how blockchain works from scratch before using ready-to-go solutions. Then we can use the ready-made solutions in a conscious manner.

Zróbmy sobie łańcuch bloków

Zapytacie po co męczyć się z instalacją swojego łańcucha bloków, jeśli gotowe rozwiązania są dostępne jednym kliknięciem na popularnych platformach chmurowych?Osobiście uważam, że zanim zacznie się stosować gotowce warto poznać od podstaw jak działa łańcuch bloków. Potem w pełni świadomie możemy korzystać z gotowych rozwiązań.