Membership in the Association of Financial Companies in Poland.

Since April 2020 BCHAIN PARTNER has been a member of the Association of Financial Companies in Poland.

 

About Association of Financial Companies in Poland

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

 

Misją Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizujemy profesjonalne środowisko dla uczestników sektora, stawiając do ich dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Reprezentujemy interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając nasze cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. Upowszechniamy wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Więcej informacji na temat celu działania, zasad i sposobu funkcjonowania ZPF znajduje się na stronie internetowej tej organizacji pod adresem: www.zpf.pl

 

Członkowie ZPF, w tym spółka BCHAIN PARTNER, zobowiązani są przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk.

ZPF ZDP Podstawowy

Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich. Z uwagi na misję ZPF, jaką jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce oraz dla stworzenia właściwego środowiska gospodarczego i społecznego niezbędnego do rozwoju Członków ZPF, Związek Przedsiębiorstw Finansowych wypracował niniejsze Zasady, które mają być wytyczną postępowania dla firm będących w szeregach ZPF.

BCHAIN PARTNER Sp. z o.o., przy wykonywaniu swojej działalności przestrzega postanowień Zasad Dobrych Praktyk, traktując funkcjonowanie na rynku finansowym jako zobowiązanie do stosowania najwyższych standardów w działalności gospodarczej, a swoim postępowaniem pragnie kreować w świadomości kontrahentów i klientów postrzeganie organizacji jako instytucji zaufania publicznego.

W ramach ZPF funkcjonuje Rzecznik Etyki oraz Komisja Etyki, rozstrzygając wszelkie sprawy związane z naruszeniem postanowień powyższych Zasad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie stosowanych przez BCHAIN PARTNER praktyk biznesowych, które mogą naruszać niniejsze Zasady, każdy klient, kontrahent Spółki ma możliwość złożenia do Biura ZPF wniosku o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Szczegóły wniosku, zasady składania znajdują się tutaj a dodatkowe, szersze informacje dotyczące postępowania w sprawie naruszenia niniejszych Zasad dostępne są na stronie ZPF w zakładce Etyka.